صدور پیشفاکتور

جهت صدور پیشفاکتور فرم زیر را کامل فرمایید. جهت مکاتبات فنی و اداری از این اطلاعات استفاده خواهد شد. جهت صدور فاکتور نهایی درج کلی اطلاعات مالی ضروری می باشد.

دستگاه مورد سفارش و توضیحات تکمیلی

دستگاه مورد نظر

اطلاعات فردی، تماس، اطلاعات مالی، آدرس

مشخصات فردی(ضروری)
جهت مکاتبات در شبکه های اجتماعی از این شماره تلفن همراه استفاده خواهد شد.
شبکه اجتماعی جهت مکاتبات
جهت مکاتبات فنی و اداری از این ایمیل استفاده خواهد شد.
نام شرکت، دانشگاه و یا موسسه(ضروری)
آدرس