حضور در نمایشگاه های داخلی

شرکت توسعه فناوری مافوق صوت با حضور فعال در نمایشگاه های داخلی همواره سعی در معرفی محصولات و دستاوردهای خویش و دریافت بازخورد از مشتریان گذشته و بالقوه داشته است.